Fundacja Actum

1.

Organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i prosportowej.

2.

Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się edukacją.

3.

Rozbudzanie, uświadamianie i zaspokajanie potrzeb w zakresie ustawicznego doskonalenia kompetencji metodologicznych, dydaktycznych i społecznych wśród osób, grup i instytucji związanych z szeroko pojętym kształceniem na rzecz zmiany społecznej.

4.

Prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów, konferencji, wydarzeń edukacyjnych i sportowych, akcji społecznych, pokazów, projekcji filmowych, konkursów.

5.

Promowanie aktywnego i prospołecznego stylu życia.

6.

Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

7.

Współprace z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej.

Naszą misją jest

rozwój społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez działalność profilaktyczną, wspomagającą i motywującą w obszarach: zdrowia, sportu, nauki i edukacji.