Stereotypy na rynku pracy

Stereotypy na rynku pracy–tym tematem rozpoczynamy kampanię świadomościową, którą w najbliższych miesiącach będziemy realizować w ramach projektu „RAZEM WBREW STEREOTYPOM!-Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy” Czym tak…

Stereotypy na rynku pracy–tym tematem rozpoczynamy kampanię świadomościową, którą w najbliższych miesiącach będziemy realizować w ramach projektu „RAZEM WBREW STEREOTYPOM!-Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na opolskim rynku pracy”

Czym tak naprawdę jest stereotyp?🧐-pisząc najprościej-to fałszywe i niedostatecznie uzasadnione a dotyczące pewnej grupy osób przekonanie zbiorowe, zwykle niewrażliwe na argumentację. Funkcjonujące w społeczeństwie stereotypy powstają jako efekt nadmiernie uogólnionego i uproszczonego obrazu określonej grupy społecznej, wyodrębnionego na podstawie łatwo dostrzeganej cechy ( np. płci, rasy, narodowości, zawodu).

Dziś chcielibyśmy się skupić na stereotypie płci, który powoduje bariery mentalne kobiet w zakresie ich funkcjonowania na rynku pracy. Doskonale pokazują to na dane liczbowe – w Polsce tylko 63% kobiet w wieku produkcyjnym jest aktywnych zawodowo, w Unii Europejskiej -68% i jest to najwyższy jak dotąd odnotowany wskaźnik zatrudnienia kobiet w historii. Problem dotyczy także woj. opolskiego, w którym aż 57,4% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych i 61% osób długotrwale bezrobotnych to kobiety (źródło GUS). Odzwierciedleniem stereotypów płci na rynku pracy jest wciąż funkcjonujący podział na branże i zawody „męskie” i kobiece”. Branże i zawody sfeminizowane (np. edukacja przedszkolna, edukacja szkolna, pomoc społeczna, pielęgniarstwo) nie są zazwyczaj ani prestiżowe, ani dobrze płatne. Z kolei zawody i branże zmaskulinizowane (np. górnictwo, budownictwo, zawody inżynierskie) zdecydowanie częściej wiążą się z przywilejami oraz wyższymi zarobkami. Utrudniony jest także dostęp kobiet do awansu oraz zajmowania przez nie stanowisk kierowniczych i decyzyjnych. Według najnowszych danych '30% Club Poland’ w 2022 r. udział kobiet we władzach–definiowanych jako zarządy i rady nadzorcze–140 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wyniósł jedynie 17,2%. Nadal zauważalna jest też różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami, a także w wysokości wypłacanych emerytur.

Problem stereotypów i stereotypizacji będziemy kontynuować w kolejnych wpisach! Pamiętajcie – ważną kwestią jest, by każdy z nas na początek uświadomił sobie ich istnienie, ponieważ niejednokrotnie determinują one nasze postrzeganie innych osób i zdarzeń.

#FunduszeUE #stereotypy #płeć #gender