Mobbing a Kodeks Pracy

Mobbing zazwyczaj kojarzy się z psychicznym lub fizycznym znęcaniem się. Skoro zatem zjawisko mobbingu odnosi się typowo do środowiska pracy, dziś skupimy się nad jego analizą w kontekście zapisów polskiego…

Mobbing zazwyczaj kojarzy się z psychicznym lub fizycznym znęcaniem się. Skoro zatem zjawisko mobbingu odnosi się typowo do środowiska pracy, dziś skupimy się nad jego analizą w kontekście zapisów polskiego Kodeksu Pracy (art. 943), który już na wstępie mówi, iż „Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi”.

Za mobbing uznaje się „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”

Co istotne i odnoszące się do powyższego zapisu – Mobbing dotyczy tylko pracowników, a więc osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę, nie mogą skorzystać ze wskazanej regulacji. Wyłączone jest, więc powoływanie norm artykułu 943 k. p. przez osoby świadczące pracę na podstawie powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę oraz wszelkich umów cywilnoprawnych (najczęściej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło, wolontariat). Przyznanie ochrony pracownikowi nie jest natomiast uzależnione od stanowiska, jakie zajmuje w strukturze organizacyjnej swego pracodawcy.

Przepis art. 943 k.p. dotyczy sytuacji polegających na rozciągniętym w czasie nękaniu lub zastraszaniu pracowników. Mobbing nie zachodzi, gdy pracodawca dopuści się raz np. poniżenia lub ośmieszenia pracownika. Podkreślić należy, że kodeks nie określa wyraźnie okresu, po upłynięciu którego można byłoby zakwalifikować dane zachowanie jako mobbing. Z pomocą przychodzi tutaj doktryna, która przyjmuje najczęściej okres powyżej 6 miesięcy. Ponadto, działania polegające na zastraszaniu, poniżaniu, dręczeniu muszą występować również systematycznie co najmniej raz w tygodniu. O mobbingu możemy mówić dopiero, jeżeli większa liczba takich zdarzeń wywoła wskazany w przepisie skutek.

❗️Należy pamiętać, że wyłączenie przez ustawodawcę zajść jednorazowych nie oznacza ich tolerowania, a tym bardziej prawnej dopuszczalności. Skrzywdzony pracownik może dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie jego godności, na podstawie przepisów chroniących dobra osobiste.

#FunduszeUE #mobbing #kodekspracy #law #work