Co mówią o dyskryminacji inne akty prawa międzynarodowego?

Dziś ciąg dalszy dokumentów międzynarodowych traktujących temat niedyskryminacji jako kluczowy👇 1. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu- to jeden z najwcześniej przyjętych i najważniejszych…

Dziś ciąg dalszy dokumentów międzynarodowych traktujących temat niedyskryminacji jako kluczowy👇

1. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu- to jeden z najwcześniej przyjętych i najważniejszych aktów prawa odnoszących się do dyskryminacji w zatrudnieniu. Zgodnie z jej brzmieniem – każde państwo przyjmujące Konwencję zobowiązane jest do prowadzenia aktywnej polityki krajowej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i walki z nierównym traktowaniem w dziedzinie pracy.

2. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet -Konwencja, nazywana również Konwencją CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1979 roku i w głównej mierze dotyczy sytuacji prawnej kobiet, a także potrzeby prowadzenia polityki likwidującej dyskryminację kobiet. Konwencja odwołuje się m.in. do unormowań Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka podkreślających niedopuszczalność dyskryminacji i konieczność uznania, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi, i każdy z nich ma prawo do korzystania z proklamowanych w niej praw bez względu na różnicę płci.Postanowienia Konwencji w sposób jednoznaczny skupiają się na konieczności przyznania kobietom i mężczyznom identycznych uprawnień we wszystkich sferach życia i poddania ich większej ochronie prawnej.

3. Karta Praw Podstawowych UE – potwierdza, przy poszanowaniu kompetencji i zadań Unii oraz zasady pomocniczości, prawa wynikające zwłaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiązań międzynarodowych wspólnych krajom UE, europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy oraz z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstawienie praw podstawowych w bardziej precyzyjny i wyraźny sposób daje bezpieczeństwo prawne w ramach Unii.

Źródło: https://rownowazni.uw.edu.pl oraz na podst. publikacji „Dyskryminacja w pracy. Identyfikacja i przeciwdziałanie”

#FunduszeUE #dyskryminacja