Czym jest ableizm?

Ableizm jest formą dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i odnosi się do postaw, praktyk, polityk i systemów, które wykluczają, stygmatyzują lub dyskryminują osoby z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub rozwojową. O dyskryminacji…

Ableizm jest formą dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i odnosi się do postaw, praktyk, polityk i systemów, które wykluczają, stygmatyzują lub dyskryminują osoby z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub rozwojową. O dyskryminacji bezpośredniej mówimy, gdy ze względu na poziom sprawności ktoś zostaje potraktowany inaczej niż osoba bez niepełnosprawności. Z kolei dyskryminacją pośrednią nazywamy sytuację, w której pozornie neutralne przepisy, praktyki czy zachowania będą skutkowały postawieniu osoby z niepełnosprawnością w gorszej sytuacji – może być to brak windy w budynku albo zajęcia sportowe niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ableizm jest wszechobecnym problemem, który ma bardzo negatywny wpływ na życie osób z niepełnosprawnościami, ponieważ ogranicza ich możliwości i utrwala stereotypy oraz uprzedzenia.

Dyskryminacja może przybierać różne formy – zaczynając od odmowy pracy lub edukacji, poprzez szkodliwe żarty, nieuzasadnione nierówne traktowanie, odrzucenie a kończąc na agresji. Mogą być to jednorazowe bądź długotrwałe działania o różnym natężeniu konsekwencji dla osoby dyskryminowanej. W ostatnich latach możemy również zaobserwować wzrost przypadków cyberbullyingu, czyli (nękania w internecie).

Niestety, dzieci z różnymi niepełnosprawnościami są bardziej narażone na dyskryminację niż ich rówieśnicy. Same problemy z dostępnością – w szkole, miejscach publicznych, transporcie, budynkach i innych infrastrukturach mogą powodować wykluczenie młodych osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak oferty zajęć dodatkowych i aktywności sportowych dostosowanych do osób z niepełnosprawnością uniemożliwia młodym osobom osiągnięcie pełni ich potencjału. Wzmaga to także izolację społeczną i wykluczenie z grup rówieśniczych.

Stereotypowe przedstawianie osób z niepełnosprawnościami w mediach i kulturze również sprzyja powstawaniu uprzedzeń, a co za tym idzie – prowadzi do dyskryminacji. Zamiast pokazywania różnorodności i podkreślania indywidualności osób z niepełnosprawnością, postaci w filmach czy serialach są przedstawiane jako pasywne, bezradne i zależne od innych. Dlatego tak ważna jest zmiana sposobu, w jaki osoby z niepełnosprawnością są przedstawiane w mass mediach. Zgadzacie się z tym?😏

Źródło: https://www.fundacjaavalon.pl/

#FunduszeUE#dyskryminacja#niepełnosprawność#ableizm